Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 26 maart. Update gevolgen van het coronavirus voor de parochie
• 26 maart: De vier kerken van de parochie H. Thomas zijn open.
• 18 maart: Initiatief Hulp van dichtbij (Anne den Hartog). Kijk hier.
• 18 maart: Boodschappendienst (Actie Rijnwoude). Kijk hier.
• 13 maart: Herderlijk schrijven van Mgr. Van den Hende.

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Vanuit het Parochiebestuur

Het parochiebestuur kwam bijeen op 6 februari en 5 maart 2020. Hierbij weer de samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en besluiten.
*Op 5 maart kwamen drie bestuursleden van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie op bezoek. PCI-en zijn de opvolgers van de vroegere armbesturen. De PCI valt direct onder de bisschop (dit ook vanwege het waarborgen van de privacy) en is een zelfstandige organisatie binnen de RK-kerk en kan de helpende hand bieden dichtbij (eerste hulp), maar ook veraf. Het eerste gebeurt vaak in samenwerking met de parochiële diaconie, het laatste vaak samen met de DCI (Diocesane Caritas Instelling).

De DCI is een instelling die te vergelijken is met de PCI, maar dan bisdom-breed. De bestuursleden vertelden over het beleidsplan 2020-2024 en hebben ons bijgepraat over o.a. het rooster van aftreden van de bestuursleden. Onze PCI heeft 7 bestuursleden. Pastor Lâm is adviserend lid vanuit het pastoraal team. Pastor Lâm heeft ‘Diaconie’ in zijn portefeuille.
*Onze parochie werkt weer mee aan de organisatie van de Viering aan het Meer op 7 juni. Pastor Zuidersma is contactpersoon.
*Het parochiebestuur is akkoord om mee te werken aan een kampweekend voor katholieke jongeren op de Veluwe. Ook een aantal andere parochies in Zuid-Holland doen hieraan mee.
*In de vergadering van 6 februari is de rapportage van de canonieke visitatie van 29 oktober jl. besproken. Bij zo’n visitatie komt een vicaris, namens de bisschop, een dag lang op bezoek bij de parochie en kijkt dan naar het reilen en zeilen van de parochie. Overdag keek de vicaris naar de pastorale kant en ’s avonds naar de bestuurlijke kant. Punten van aandacht uit het rapport: afnemende inkomsten, terugloop aan vrijwilligers/kerkbezoek/eerste communies/aantal vormelingen/aantal dopelingen. De vicaris vraagt van ons om hierop te acteren. Ook punt van aandacht is het beleid rondom gebouwen. In ons lopende visietraject komen de meeste zaken aan de orde en gaan we hierop beleid maken.
*Het parochiebestuur heeft besloten de Jozefzaal (bij de Bonifaciuskerk) alleen te verhuren aan parochianen. Dit heeft onder andere te maken met de aanwezige vergunningen.
*Het parochiebestuur gaat akkoord met het opzetten van een projectkoor. Als er voldoende leden zijn (minimaal12) gaat een kerkmusicus hiermee aan de slag.
*Er zijn wederom personen die als vrijwilliger aan de slag willen. Een van hen heeft kennis van bouwzaken.
*Het parochiebestuur heeft in principe besloten om te bekijken of er voor alles wat met ICT te maken heeft een onderhoudscontract aangegaan kan worden met een ICT-bedrijf.
*Aan het Bisdom is gevraagd akkoord te gaan met een 2e termijn voor penningmeester Hans Lapidaire. Zijn 1e termijn verloopt per 1 juni as.
*Op 21 februari heeft het parochiebestuur en het pastoraalteam weer een visiebijeenkomst gehad o.l.v. Henk van Hout. We hopen dat we dit traject rond de zomervakantie kunnen afronden. In het najaar gaan we met de kernen afzonderlijk hierover in gesprek.
*Het parochiebestuur constateert dat de berichten op de website van de parochie niet altijd actueel zijn en onderneemt actie hierop.
*Op 6 maart hebben we gesproken over de voortgang m.b.t. het leegstaande klooster aan de Rijndijk. We besluiten dit vooral in samenhang te zien met onze toekomstige visie op gebouwen. Een oplossing op korte termijn is daardoor niet mogelijk. We gaan dan ook op een rij zetten wat er nodig is om het gebouw voor verder verval te behoeden en gaan dat ook laten uitvoeren.

Marien Verhulst, vicevoorzitter