Financiën van de parochie

BoekhoudingHet parochiebestuur wil in dit artikel, samen met de financiële commissie, een beeld schetsen van de financiën van de parochie Heilige Thomas. De financiële commissie zorgt onder andere voor het vastleggen van alle financiële feiten in de administratie. Dat gebeurt in het boekhoudpakket Exact Online. Het gebruik daarvan is voorgeschreven door het bisdom. Dat maakt het voor het bisdom makkelijk om, als het nodig is, het financiële reilen en zeilen van alle parochies in het bisdom, en dus ook van de parochie Heilige Thomas, in de gaten te houden. Het parochiebestuur stelt na afloop van een jaar altijd een rekening en verantwoording op. Aan het eind van een jaar stelt het bestuur ook een begroting op voor het volgende jaar. Als het parochiebestuur een rekening en verantwoording of een begroting heeft vastgesteld, gaat die naar het bisdom. Het bisdom bekijkt de ingestuurde rekening en verantwoordingen en de begrotingen. Als het bisdom zich daar in kan vinden, ontvangt de parochie er een goedkeuring voor. Het is een goede zaak dat het bisdom zo meekijkt naar onze financiën. De goedkeuringen zijn binnen voor de verantwoordingen van de jaren 2017 en 2018 en voor de begrotingen voor de jaren 2019 en 2020. We noemen deze jaren omdat we hierna een toelichting willen geven op de cijfers over die jaren.

De financiële documenten die we aan het bisdom sturen zijn zeer uitgebreid en lenen zich niet voor integrale publicatie. Wat we wel kunnen publiceren en elk jaar ook doen in de brieven die alle parochianen ontvangen in het kader van de akte Kerkbalans, is een samenvatting op hoofdpunten. Die vindt u hieronder. Als u overigens die financiële documenten in wilt zien, dan kan dat. Maakt u dan een afspraak met de penningmeester via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daar kunt u ook terecht als u vragen heeft bij of over dit artikel.
Financieel overzichtAlle jaren kennen we een negatief saldo. Het tekort in het jaar 2017 is zo laag, omdat er in dat jaar geen reserveringen zijn gedaan voor groot onderhoud. Als dat wel gedaan zou zijn, was het tekort zo’n 75.000 euro hoger geweest. Het grote tekort in 2018 is mede een gevolg van het feit dat de rendementen op de beleggingen dat jaar bijzonder slecht waren. Dat gold overigens niet alleen voor ons, veel beleggers hadden hier last van.
Met deze cijfers is het duidelijk, dat de exploitatie (zeg maar het huishoudboekje) van de gehele parochie te maken heeft met structurele tekorten en dat is niet eenvoudig bij te sturen. Hoofdzakelijk komt dit door forse afname van het rendement op financiële middelen. Een groot deel van die middelen is belegd, de rest staat op spaarrekeningen of is vastgelegd in de gebouwen en landerijen die we bezitten. Rente op spaargeld levert niets meer op. En ook de beleggingen leveren op dit moment weinig op. Dat komt mede omdat het een, terechte, voorwaarde van het bisdom is met betrekking tot het beleggen dat we dat met zo min mogelijk beleggingsrisico’s moeten doen. Dat beleggen doen we overigens niet zelf, dat is voor gelijke delen belegd bij de banken ING en RABO. De parochie heeft ook inkomsten uit gebouwen en landerijen die de parochie bezit. Het parochiebestuur bekijkt op dit moment of de opbrengsten die de gebouwen opleveren, verhoogd kunnen worden.
Het merendeel van de inkomsten van de parochie is afkomstig van de parochianen en daar zijn we best trots op. Dit wordt gerealiseerd door de kerkbijdragen in het kader van de Actie Kerkbalans, collecten tijdens vieringen en bijdragen voor speciale momenten zoals misintenties, huwelijk, dopen, uitvaarten. Ondanks terugloop van het aantal kerkelijk betrokkenen is hier maar een beperkte afname in te zien. Voldoende reden om die lijn in de begroting van 2020 door te trekken. We hopen daarom dat u gevolg geeft aan de oproep om mee te doen met de Actie Kerkbalans voor 2020. Een brief daarover kreeg u bij dit parochieblad of eerder al apart.
Bij de uitgaven zijn de grootste posten die voor personeel en onderhoud van gebouwen. We kijken kritisch, maar vooral ook realistisch naar die uitgaven. De kwaliteit van de pastorale dienstverlening mag niet afnemen en de staat van onderhoud van de gebouwen mag niet achteruit gaan. De kosten daarvoor zijn redelijk stabiel. Ook de kosten voor erediensten, pastoraal en pastoraat en het algemeen beheer zijn al jaren van dezelfde orde van grootte. Ze worden nauwlettend gevolgd. Handhaving van kwaliteit is ook hier de doelstelling, maar daar waar mogelijk bezuinigen we op deze uitgaven.
De cijfers over de jaren 2017 t/m 2020 geven aan dat we ook in de jaren daarna rekening moeten houden met het feit dat we voor de exploitatie elk jaar meer geld zullen uitgeven dan er binnenkomt. De vermogenspositie van de parochie is gelukkig van voldoende omvang om ook de komende jaren de financiële tekorten van de exploitatie te dragen. Er is geen reden om met name de uitgaven voor de exploitatie op korte of middellange termijn drastisch aan te passen. Daarbij was het ook mogelijk om in de afgelopen jaren groot onderhoud of renovatie aan diverse kerken en gebouwen te betalen. Dat zal ook in de komende jaren het geval zijn, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Dat geeft een gerust gevoel. Ons streven is om het beleid op lange termijn af te stemmen op een stabiele financiële uitkomst met kleinere tekorten. We hebben een groot vertrouwen in de betrokkenheid van parochianen om dit met elkaar te realiseren. Dat is zeker het geval als alle parochianen hun steentje bijdragen, hoe klein ook, aan de Actie Kerkbalans. Een parochie is er voor de parochianen. Alleen als alle parochianen de parochie ook in financiële zin dragen, kan een parochie bestaan. Dat geldt ook voor onze parochie, de parochie Heilige Thomas.
Het parochiebestuur en de financiële commissie