Vanuit het parochiebestuur

BestuurHierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten van de bestuursvergaderingen van 19 mei en 14 juni 2021.

• Marie-Anne Dekkers heeft om persoonlijke redenen ontslag genomen als lid van het parochiebestuur per 14 juni jl. We danken Marie-Anne voor haar inzet in de afgelopen drie jaar als betrokken lid van het parochiebestuur.
• De taken van Marie-Anne zijn tijdelijk verdeeld onder de secretaris, penningmeester en vicevoorzitter.

• De jaarrekening 2020 is officieel vastgesteld met een exploitatietekort van Euro 143.280. Het tekort is vrijwel conform aan de begroting 2020. De jaarrekening is bij het Bisdom ter accordering aangeleverd.
• Het parochiebestuur heeft op 17 mei jl. een oriënterend gesprek gevoerd met de Stichting Scheepjeskerk.
• De Kerkbalansactie 2021 is geëvalueerd. Het aantal toezeggingen vanuit de kernen Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk is weer behoorlijk groot en de toegezegde bedragen zijn conform de verwachtingen. Dat geldt ook voor het aantal toezeggingen en de toegezegde bedragen vanuit de Alphense kernen, maar dat aantal en daardoor de toegezegde bedragen blijven teleurstellend laag.
• De voorbereiding op de Kerkbalansactie 2022 is al van start gegaan. De werkgroep heeft een presentatie gehad van Ad Sosef van het Bisdom. Het streven is om de actie op een andere wijze vorm te geven dan tot nu toe, om daarmee te bereiken dat het aantal deelnemers toeneemt en ook het totaal van de toegezegde bedragen.
• Het parochiebestuur besluit om mee te werken aan de invoering van digitaal collecteren met de GIVT-app via de smartphone of i-phone. Steeds meer parochies gaan hiertoe over en ook vele PKN-kerken hebben dit al ingevoerd.
• Onze secretaris, Tineke Heemskerk, is op voordracht van het parochiebestuur, door de bisschop herbenoemd voor een termijn van twee jaar. We zijn Tineke erkentelijk dat ze weer voor twee jaar heeft bijgetekend!
• Een delegatie van het parochiebestuur is bij de parochiekernraad van de kern HH. Michael en Bernardus geweest en heeft hen bijgepraat over diverse zaken. We kunnen terugkijken op een zeer constructieve en plezierige bijeenkomst.
• De huurders van de Jozefzaal zijn in kennis gesteld van het feit dat de zaal weer gebruikt mag worden met inachtneming van de geldende coronaregels en dat de huur weer betaald dient te worden vanaf 1 juli jl. In de coronatijd is dit nl. uit coulance overwegingen tijdelijk stopgezet.
• Er is een BM (Bisschoppelijke Machtiging) aangevraagd voor noodzakelijk dak-onderhoud aan de voormalige pastorie aan de Rijndijk.
• Er is een BM aangevraagd voor noodzakelijk onderhoud aan het orgel in de Bonifaciuskerk
• Het parochiebestuur heeft geen bezwaar om de klok en het tabernakel van het Anker te schenken aan een groeiende RK parochie in Tanzania.
• Het parochiebestuur heeft digitaal overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het bisdom over het ensemble aan de Rijndijk. We zetten dit gesprek voort op 9 juli en hopen daarna vervolgstappen te kunnen zetten m.b.t. de verkoop van het ensemble Rijndijk.

Marien Verhulst, vicevoorzitter parochiebestuur