Vanuit het parochiebestuur

Vanuit het ParochiebestuurHierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten van de bestuursvergaderingen van 12 januari en 9 februari 2023.
*Jubileum pastor Lâm en parochiejubileum: In de coronatijd was pastor Lâm 12½ jaar pastoraal werker. Later in het jaar willen we zijn jubileum, inmiddels 15 jaar, tezamen met het parochiejubileum (parochie bestaat dan 12½ jaar) vieren. De precieze datum is nog niet bekend.

*Evaluatie vieringen vanaf januari vanwege besparing op energie: Het afschalen van 5 naar 3 weekendvieringen pakt goed uit. Het om en om kerken in de parochiekernen Michael/Bernardus en Engelbewaarders gaat goed en parochianen weten de andere kerk goed te vinden. Een deel van de kerkgangers dat voorheen in de zaterdagavondviering kwam is nu te vinden in de zondagsviering in de St. Bonifaciuskerk, waardoor de vieringen daar weer een stuk voller zijn. De vieringen in de St. Bonifaciuskerk op de eerste vrijdag van de maand zijn verplaatst naar de grote zaal van de pastorie. Ook dit bevalt goed.
*Jozefzaal: Het dak van de Jozefzaal is dringend aan vervanging en verduurzaming toe. Met bouwzaken van het bisdom Rotterdam is contact opgenomen. Inmiddels zijn de herstelwerkzaamheden aan de schouw afgerond.
*Bestuurstermijnen: over enkele maanden verstrijken van enkele bestuursleden hun zittingstermijnen. Voor de meesten kan er nog een verlenging worden aangevraagd bij het bisdom. Op de vergadering van 9 maart zullen we hierover besluiten gaan nemen.
*Vrijwilligersbeleid: het bestuur heeft conform het beleidsplan 2022-2030 enkele prioriteiten voor de komende jaren gesteld. Een van deze punten is het opzetten van het vrijwilligersbeleid. De vrijwilligersadministratie is nu een heel eind op orde en inmiddels zijn we ook bezig met het voeren van voortgangsgesprekken. De opvolging in vacatures blijft ook een zeer belangrijk punt. Inmiddels is op de website van de parochie een start gemaakt met een overzicht van de verschillende actuele vacatures. U kunt deze vinden op de parochiewebsite: https://www.heiligethomas.nl/onzeparochie/vacatures

Marien Verhulst, vicevoorzitter parochiebestuur