Beslisboom

Beslisboom voor beoordeling aanvragen op basis van beleidsplan PCI H.Thomas 2020-2024
Versie definitief vastgesteld 15 september 2022/ bedragen geupdate per maart 2023

In de vergadering van 28 juni 2022 is een eerste versie van de beslisboom besproken. Basis voor de besliscriteria is te vinden in het PCI Beleidpslan, PCI Communicatieplan en het cursusboek Handwerk voor de PCI.

Uitgangspunten bij het beslissen over een aanvraag zijn:

  • Alvorens een financiële gift door de PCI wordt toegekend wordt onderzocht of er een voorliggende voorziening is en wordt de hulpvrager indien dat aan de orde is, daarnaartoe verwezen.
  • Los van de aanvragen die het bestuur behandelt heeft de pastor de mogelijkheid in directe nood een uitgave te doen tot € 50,-.
  • Jaarlijks gaat een deel van het PCI budget naar de bovenregionale DCI (diocesane caritas instelling).
  • De PCI geeft geen structurele hulp, maar eenmalige financiële hulp.
  • De ondersteuning wordt afgestemd op de omstandigheden en de mogelijkheden van de aanvrager. De PCI beslist over in natura of in geld.
  • De hoogte van de ondersteuning door de PCI staat in relatie tot het beschikbare budget.
Doelstelling beslisboom

Komen tot een overzichtelijke lijst van criteria die goed te communiceren en te hanteren valt aan de hand waarvan wordt besloten of een aanvraag voor een financiële gift in aanmerking komt. Zie pagina 2 voor de beslisboom.

In de beslisboom wordt ingegaan op de armoedesituatie.

Voor 2023 heeft het ministerie van SZW deze als volgt bepaald:

Leefvorm

Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag) in euro’s

Alleenstaand (21 jaar tot pensioenleeftijd)   1.508,00  
Alleenstaande ouder met kind(eren) (21 jaar tot pensioenleeftijd)   1.508,00  
Gehuwd of samenwonen (21 jaar tot pensioenleeftijd)   2.105,44  
Alleenstaand en gepensioneerd    1.637,63  
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd   2.217,43

De PCI zal deze bedragen jaarlijks aanpassen aan de hand van wat de Rijksoverheid hierover kenbaar maakt.

De PCI is voornemens om een lijst op te stellen van plaatselijke organisaties die volgens onze criteria in aanmerking komen om steun aan te verlenen, indien er een gerichte aanvraag daartoe binnenkomt. Jaarlijks zal deze lijst geëvalueerd en zonodig aangepast worden.

Beslisboom PCI H.Thomas versie najaar 2022

Nr. prioriteiten beschrijving voldoet aanvraag?
1 dichtbij De hulpvraag komt van binnen de grenzen van de (kernen van de) parochie of de gemeente Alphen aan den Rijn  
2 hulp aan mensen (individuele aanvraag) (directe) hulp verlenen aan mensen in een armoedesituatie.  Armoede wordt gedefinieerd als een maximaal inkomensniveau van 120% van het sociaal minimum verbijzonderd naar leeftijd en leefvorm, zoals jaarlijks vastgesteld door het ministerie van SZW.  
3   Gegevens over draaglast en draagkracht van hulpvrager zijn beschikbaar/bekend. Idealiter komt de aanvraag via een instelling voor maatschappelijke werk of een andere in het werkgebied functionerende officiële instelling die gegevens heeft over de individuele financiële situatie van de aanvrager  
4   Er is sprake van uiterste nood. Dat is: directe nood aan eten en drinken, aan kleding, zorg voor een ordentelijke begrafenis en/of gaat het om het mogelijk maken te participeren aan de samenleving.  
5   Kosten worden niet of onvoldoende of te laat door bestaande overheidsvoorzieningen of andere regelingen/fondsen vergoed  
6   De aanvraag is niet tegelijk ook bij andere PCI-en of diaconieën ingediend.  
7 hulp aan initiatief van een plaatselijke organisatie Het initiatief draagt bij tot het lenigen van nood van mensen in armoede  
8   D.m.v. het initiatief wordt de doelgroep geholpen bij het opheffen of verminderen van concrete noden en/of wordt bijgedragen aan het versterken van haar positie in de maatschappij  
9   D.m.v. het initiatief wordt ook bijgedragen aan bewustwording of activering van plaatselijke groeperingen m.b.t. een probleem in de samenleving  
10   Het initiatief ontvangt geen of ontoereikende subsidie van de overheid of andere fondsen/instellingen  
11   Ondersteuning voor een afgebakende periode  
12   Ondersteuning van een concrete activiteit of project  
13   Het subsidieverzoek dient schriftelijk te worden ingediend  
14   De motieven en omschrijving van het doel dienen duidelijk te worden aangegeven.  
15   Er is vooraf een begroting en er wordt achteraf verantwoording afgelegd.  
16 Knock out De aanvragende organisatie is transparant (website) over de bestuurs- en toezichts-organisatie, over haar beleid en over de jaarrekening en balans; bij voorkeur heeft de organisatie een ANBI status.  
17 Knock out Bestuursleden van de aanvragende organisatie ontvangen geen salaris uit de organisatie